“علوم” به معنای دانش ها و حقایق میباشد و “علوم زندگی” یعنی حقایق زندگی ، دانش ها و مهارت های زندگی.
بنابراین” مدرسه توسعه علوم زندگی” فضایی ست، برای گسترش حقایق ، دانشها و مهارت های زندگی.
“مدرسه توسعه علوم زندگی” سال۱۳۹۸ در قالبِ موسسه،ثبت گردید. و از مهمترین علل تاسیس این مدرسه، مشاهده بالا رفتن سطح اشتباهات در زندگی های روزمره بود.

درباره ما

مقالات

معرفی کتاب

کارگاه ها