بایگانی برچسب: عشق

کدام اشتباهات زنان باعث بروز دلسردی در زندگی مشترک می شود؟

کدام اشتباهات زنان باعث بروز دلسردی در زندگی مشترک می شود؟ از بین رفتن گرما و حرارت عشق در زندگی مشترک، و ایجاد سردی و شکست یک شبه در زندگی مشترک اتفاق نمی افتد. گاهی نوع گفتگو و عدم مهارت در ابراز دلخوری و هم چنین رفتارهای نامناسب ، قطره هایی می شوند که ذره […]