بایگانی ماه: شهریور ۱۳۹۹

فرشتگان زمینی

  *نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آفتاب می‌گذرد؛ متبرک باد نام تو…   اول شهریور هر سال، سالروز تولد و روز بزرگداشت حکیم و پزشک بنام ایرانی، ابوعلی سیناست و به همین دلیل روز پزشک نیز نامیده  می‌شود. این روزها که ویروس کووید ۱۹ عالم‌گیر شده و بر تمام ارکان زندگیمان سایه انداخته، […]