بایگانی ماه: مرداد ۱۳۹۸

happyfamily

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر: آنچه با روح و جان ما در ارتباط است و در جهت بهبود عملکرد رفتارهای آدمیان در طول حیات آنها میکوشد روانشناسی نام دارد. این علم به آدمیان می آموزد که در مواجهه با مشکلات و موانع چگونه برخورد کند و حالی خوش بسازد. کودک درون را به شاد […]